วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ โลกจินตนาการแห่งความสุขของ ณัฏฐณิชา ยอแซฟ / โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม / ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่กับการแสดง / การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตกลองชุดขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ดนตรีรายวิชาดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน / ฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณ / การพัฒนาลวดลายผ้าพิมพ์จากลวดลายสิ่งทอลาวโซ่ง สู่การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่น / ศิลปะการออกแบบลวดลายผ้าปักฉลุร่วมสมัย โดยการศึกษาลวดลายไม้ฉลุขนมปังขิงในพระที่นั่งวิมานเมฆ / เทคนิคการแก้ปัญหาการปฏิบัติดนตรีของนักศึกษาวิชาเอกดนตรี / การสร้างสรรค์ สตรีทแดนซ์ร่วมสมัย  “เตียวเพชร” / ทรอมโบน : กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สปป.ลาว

          สำหรับวารสารในปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2564  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

Published: 2020-12-30

CORRELATION BETWEEN SPACE AND PERFORMANCE

ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย

35

The creative contemporary street dance “Teow Petch”

สรร ถวัลย์วงศ์ศรี, Thanapon Samtangkrum

87