ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ

Main Article Content

โชติกา ใจทิพย์
กฤษดา เชียรวัฒนสุข

บทคัดย่อ

         บริบทของผู้นำในสถานการณ์ของโลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนและความคลุมเครือ (VUCA World) ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของ VUCA World ที่หมายถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัว ศักยภาพของผู้นำนั้นมีความจำเป็นในสถานการณ์VUCA World นี้มากไม่เพียงแต่ผู้นำต้องมีความรู้เท่าทันเท่านั้น แต่ผู้นำยังต้องมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ทันสมัย มีความพยายามที่จะสนใจในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของตน รวมถึงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้เป็นผู้นำที่สามารถพลิกสถานการณ์และนำพาผู้ตามให้หลีกพ้นจากสิ่งคุกคามทางธุรกิจหรือสร้างโอกาสเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ด้วยความคล่องแคล่ว บทความนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้นำได้ตระหนักและมองเห็นภาพซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของสถานการณ์VUCA World เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับมือและสามารถนำแนวคิดไปใช้เป็นเข็มทิศนำทางและปรับใช้ในการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ