พฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร การวิจัยใช้แบบผสมวิธี โดยมีประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 312 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม พร้อมทั้งการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า (1) ประชากรรุ่นเบบี้บูมใน กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ จัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยมีครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ร่วมเดินทาง และตัดสินใจในการเดินทาง นอกจากนั้น พบว่า ชอบท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และเดินทางท่องเที่ยว 2-3 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวภายในประเทศ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (2) คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรรุ่นเบบี้บูมด้านระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย