บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Main Article Content

วรรณภา ลือกิตินันท์
สุขุมาลย์ ชำนิ
ปุณณภา สอนดา

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปี พ.ศ.2553 มีประชากรสูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตลาดแรงงานก็พบว่าสถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการจ้างแรงงานสูงอายุเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะของหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและองค์กรเกี่ยวกับแรงงานสูงอายุ โดยในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาบทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบว่าฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันระหว่างแรงงานรุ่นใหม่กับแรงงานสูงอายุ ผ่านการทำกิจกรรมและระบบการทำงานที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ของแรงงาน เช่น ระบบการสอนงาน ระบบการสืบทอดตำแหน่ง และกิจกรรมทางด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับบทบาทในการบริหารจัดการแรงงานสูงอายุที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหาว่าจ้าง ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย