โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบสมรรถนะหลักบุคลากรของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Main Article Content

ปริญญา นาคปฐม
สันติธร ภูริภักดี
เกิดศิริ เจริญวิศาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างองค์กรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management Company: DMC) และ 2) องค์ประกอบของสมรรถนะหลักของบุคลากรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นกาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างองค์กรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management Company: DMC) และ 2) องค์ประกอบของสมรรถนะหลักของบุคลากรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล1 คน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 4 คน กรรมการผู้จัดการบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) 7 คน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบสโนว์บอล วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ โครงสร้างองค์กรแบบทีม และโครงสร้างเสมือนจริง และ 2) สมรรถนะหลักของบุคลากรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน จำนวนตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัด ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้มีจำนวน 5 ตัวชี้วัด, สมรรถนะด้านทักษะมีจำนวน 13 ตัวชี้วัด, สมรรถนะด้านทัศนคติมีจำนวน 10 ตัวชี้วัด และสมรรถนะด้านคุณลักษณะอื่น ๆ มีจำนวน 11 ตัวชี้วัดรวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล1 คน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 4 คน กรรมการผู้จัดการบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) 7 คน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบสโนว์บอล วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ โครงสร้างองค์กรแบบทีม และโครงสร้างเสมือนจริง และ 2) สมรรถนะหลักของบุคลากรบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน จำนวนตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัด ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้มีจำนวน 5 ตัวชี้วัด, สมรรถนะด้านทักษะมีจำนวน 13 ตัวชี้วัด, สมรรถนะด้านทัศนคติมีจำนวน 10 ตัวชี้วัด และสมรรถนะด้านคุณลักษณะอื่น ๆ มีจำนวน 11 ตัวชี้วัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย