Published: 2016-01-01

การจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วชิราภรณ์ วรรณโชติ, กนกพร รัตนสุธีระกุล, สายไหม ไชยศิรินทร์, พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

6-21

การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพร เพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบครบวงจร

รัชนี เพ็ชร์ช้าง, ศิวัตม์ กมลคุณานนท์, สิทธินันท์ ทองศิริ, อังกาบ บุญสูง

62-77