Published: 2016-07-01

การเพิ่มประสิทธิภาพแม่โคต้นน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อ

สมพร ดวนใหญ่, สุนทรีพร ดวนใหญ่, ณรงค์กร เกษมสุข, รัชตาพร ลุนสิน, สังวาลย์ สมบูรณ์

84-101