ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/qu1pz
ปก (Cover) : https://kku.world/wp5dp

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-06

บทความวิจัย