e-Journal of Education Studies, Burapha University

ตุลาคม - ธันวาคม 2020

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ส่วนนำ

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

ก-ง

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

อรุณี ศุทธิชัยนิมิต, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์, จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์, พจ ธรรมพีร

27-40