การสื่อสารวาทกรรมแม่วัยใสในสังคมไทย สังคมเกาหลีใต้ และสังคมสหรัฐอเมริกาผ่านภาพยนตร์

Main Article Content

ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์

บทคัดย่อ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในปี พ.ศ.2557 ที่กล่าวว่าในปัจจุบันมีหญิงสาววัย 15-19 ปีทั่วโลกคลอดลูกกว่า 16 ล้านราย การคลอดลูกและปัญหาระหว่างการคลอดลูกเป็นสาเหตุแห่งการตายของหญิงสาววัย 15-19 ปีทั่วโลก มีการทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัย ในขณะที่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าวัยเจริญพันธุ์หรือช่วงอายุที่สามารถตั้งครรภ์ได้นั้นเริ่มตั้งแต่อายุ 8-14 ปีและรัฐบาลไทยได้สร้างโครงการณรงค์ “มีลูกเพื่อชาติ” ชักชวนให้หญิงไทยอายุ 20-34 ปีที่ในปัจจุบันมีสถิติการมีลูกน้อยลงให้มีลูกมากกว่า 2 คนต่อครอบครัว สิ่งนี้ข้อโต้แย้งที่ทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงประวัติศาสตร์วาทกรรม “แม่วัยใส” และศึกษาเปรียบเทียบถึงวาทกรรม “แม่วัยใส” ในสังคมไทย สังคมเกาหลีใต้และสังคมสหรัฐอเมริกาผ่านภาพยนตร์ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ “แม่วัยใส” ในสังคมไทยพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารวาทกรรม “แม่วัยใส” ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่วัยใส 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Jenny, Juno (พ.ศ.2548) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของประเทศเกาหลีใต้ ภาพยนตร์เรื่อง Juno (พ.ศ.2550) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนัก (พ.ศ.2554) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของประเทศไทย พบพัฒนาการของวาทกรรมแม่วัยใสในสังคมไทย หลักการเล่าเรื่องและวาทกรรม “แม่วัยใส” ของภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องที่อาจมีส่วนช่วยอธิบายข้อโต้แย้งในประเด็น “แม่วัยใส” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้


คำสำคัญ: วาทกรรม, แม่วัยใส, ภาพยนตร์, ไทย, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles