คุณค่าที่ปรากฏในเพลงไทยสมัยใหม่

Main Article Content

จิรายุทธ รุกไพรี
นฤมล ทักโลวา
ดร. กาญจนา คำผา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าทางสังคมของเพลงไทยสมัยใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2563 จำนวนทั้งหมด 35 เพลง ผลการศึกษาพบคุณค่า 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรัก แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การแสดงความรัก และความทุกข์ที่เกิดจากความรัก 2) ด้านความเชื่อ แบ่งเป็น 5 เรื่อง คือ ความเชื่อเรื่องโชคชะตา ความเชื่อเรื่องภพภูมิและภพชาติ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องกรรม และความเชื่อเรื่องเนื้อคู่ 3) ด้านการดำเนินชีวิต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ อุปสรรค และการสร้างแรงบันดาลใจ 4) ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี และ 5) ด้านคำสอน สะท้อนให้เห็นว่าเพลงไทยสมัยใหม่มีคุณค่าโดยการประยุกต์เอาวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งเก่าและใหม่มาผสมผสานกันเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทสังคมในยุคปัจจุบัน จึงถือได้ว่าเพลงไทยสมัยใหม่เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม


คำสำคัญ: เพลงไทยสมัยใหม่, คุณค่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles