วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การสร้างสรรค์อาภรณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อตอบสนองต่อกาลเทศะและประโยชน์ใช้สอย / อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการนำเสนอประเด็นทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor / ประติมากรรม: รูปทรงจากความศรัทธาในพุทธศาสนา / วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าในรัฐชานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองตองยี) / จินตนาการจากความลวง / การสร้างสรรค์ชุดการแสดง  ชักเย่อเกวียนพระบาท / อัตลักษณ์ระบำนกยูงอาเซียน / การออกแบบลวดลายผ้าบาติกจากพันธุ์ไม้ในวรรณคดี / นาฎยลักษณ์ฟ้อนสาวไหม / ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาใจหมากรุกไทย

          สำหรับวารสารในปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2562  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2018-12-14

The apparel design for The Blind people, in response to circumstance and usability

ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ, มิยอง ซอ, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

1-15

Fabric printing design , An inspired from Thai Chess.

สุวิธธ์ สาดสังข์, เตือนตา พรมุตตาวรงค์

49-60

Imagination from Deception

อภิชา มันทนวัทน์

61-84

Sculptures from Buddhist Faith

นายวันชนะ ไชยศรี, ศุภฤกษ์ ศุภฤกษ์, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

98-104

THE CHARACTERISTICS SOA MAI DANCE

ประภัสสร วรปรางกุล

85-97

The Creative Dance : Chakkayockhwian Phrabat

ชัช สุวรรณเบญจางค์, ภัณฑิรา กอบศิลป์

105-120

Identity of Peacock dance in ASEAN

ธนสิทธิ์ ชมชิด

121-134