วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ วิวัฒนาการของโมเดิร์นคลาสสิกกีตาร์ / ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล / การศึกษาลวดลายและกระบวนการทอผ้าด้วยกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง / ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: “นาก” ไทยเมโลดราม่า / การศึกษาการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล กรณีศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน / วิวัฒนาการและคุณูปการของโขนสมัครเล่นในกรุงรัตนโกสินทร์ / รูปแบบเครื่องแต่งกายละครพูดรัชกาลที่ 6 / การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย จากคติแฝงในวรรณกรรมเรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” / วิธีการแสดงบทบาทนางคันธมาลีในการแสดงละครนอก เรื่อง คาวี / นาฏยสร้างสรรค์ ชุด รวมใจอาเซียน

          สำหรับวารสารในปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2562  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2019-06-29

The Evolution of Modern Classic Guitar

อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง

1-11

DOCTORAL MUSIC COMPOSITION: HOLWICHAI AND KAWEE THE MUSICAL

พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ, วีรชาติ เปรมานนท์

12-22