วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “สุครีพทรงเครื่อง” / การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร / การสร้างเสียงประกอบสื่อผสมด้วยโปรแกรม Nuendo / ศึกษาและพัฒนาเครื่องอบชิ้นส่วนประกอบหุ่นจำลอง / ความงามเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ / การออกแบบสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถั่งเช่า คอร์ดี้ โปร บริษัท ไทย คอร์ไดเซปส์ จำกัด จังหวัดสระแก้ว / การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส ตราปลาร้าพารวย จังหวัดสระแก้ว / การจำแนกรูปแบบตัวพิมพ์ไทยตามบุคลิกภาพของตัวอักษร / แบบฝึกหัดกีตาร์สำหรับบทเพลง Joaquin Rodrigo’s Zapateado / Soft Skills ที่มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          สำหรับวารสารในปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2565  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2021-11-26