ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

Announcements

การส่งต้นฉบับบทความ

2020-04-29

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายให้ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจ ส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องส่งผลงานผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น โดยใช้เว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO

ติดต่อผู้จัดการวารสาร นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น

สอบถามทางอีเมล: kwanso@kku.ac.th

Read more about การส่งต้นฉบับบทความ

Current Issue

Vol. 37 No. 3 (2020): September-December
Published: 2020-12-09

บทความวิจัย

View All Issues

Indexed in tci