ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - เมษายน 2562

Built Environment Inquiry Journal Faculty of Architecture Khon Kaen University, Thailand  Vol, 18, Issue 1, January - April 2019.

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2562

หน้าปก
ส่วนหน้า คำนำ สารบัญ

เผยแพร่แล้ว: 2019-04-30

บทความวิจัย