ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Cover/ปก : https://kku.world/k6fjf
Front / ส่วนหน้า : https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/00-Front.pdf

เผยแพร่แล้ว: 2019-10-07

บทความวิจัย