ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/29k2a
ปก (Cover) : https://bit.ly/3bQcNi8

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-29

บทความวิจัย