ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 16 ฉบับที่่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ข้อมูลส่วนหน้า กองบรรณาธิการ คำนำ สารบัญ 

เผยแพร่แล้ว: 2017-12-31

บทความวิจัย