วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) และ ฉบับนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในแง่จำนวนของบทความที่เสนอขอตีพิมพ์ ซึ่งเริ่มเป็นที่สนใจจากผู้เขียนที่สังกัดสถาบันภายนอก กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิทำงานอย่างหนักเพื่อเฟ้นหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณที่ปรึกษา กองบรรณาธิการตลอดจนคณะผู้จัดทำที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-17

การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ประกรณ์ ตุ้ยศรี, ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

52-61