วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2561) ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายปี พุทธศักราช 2562 สำหรับฉบับนี้มีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารทั้งในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดยการส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาในการจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 2 ปี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสาร ที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ กองบรรณาธิการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำวารสารเข้าสู่ระบบ ThaiJo ใน พุทธศักราช 2562 อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-18