วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การตีความผญา*อีสานเพื่อสร้างผลงานประติมากรรมร่วมสมัย / ปรากฏการณ์ของวงปี่พาทย์พิธีในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร / ปี่พาทย์เสภาวังหน้า / การยกระดับศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น:  กรณีศึกษา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในประเพณีการแห่ช้างผ้า  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ศิลปะการจัดวางเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาความอิสระของสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลหลังโควิด19 / การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว ผัก และส้มโอสำหรับการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่า / กิจกรรมดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร / บทบาทนาฏกรรมจากภาษีโขนละครในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / แนวทางการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากหลักธรรม / การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยชุด Far or Near (ไกลหรือใกล้)

          สำหรับวารสารในปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2564  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2021-06-30

Packaging Design for Rice, Vegetables and Pomelos for Consumption to Add Value

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว, Supamas Panpanya, Sirinya Arayajaru

49

Piphatsepha Wangna

ณหทัย สุขีลักษณ์, Bumrung Phattayakul, Dussadee Meepom

12