Published: 2014-12-03

การใช้ชุดฝึกการอ่าน-เขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวจีน

เกียรติสุดา บุญส่ง, อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง, สิระ สมนาม, จุมพิต ศรีรัฒนพงศ์

65-73

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาและรุปแบบในรายงานทางวิชาการของนักศึกาษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สิระ สมนาม, จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์, เกียรติสุดา บุญส่ง, อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง

74-80