Published: 2017-12-28

การตลาดสำหรับศูนย์บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กาญจนา สมมิตร, นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์, สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล, อลิชา ตรีโรจนานนท์

81