Current Issue

Vol. 11 No. 1 (2563): July - December 2019

        ในท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มนุษยชาติทุกภาคส่วนบนโลกใบนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อ
ให้ตนเองและคนในครอบครัวรอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสมรณะนี้ ควบคู่ไปกับการ
คิดค้นกลวิธีการประกอบกิจกรรมการทำงานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยและทรง
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการประกอบอาชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน
        แม้ว่าวิกฤตโรคร้ายอันแสนจะน่าหวั่นเกรงนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายไป
ในทางที่ดีขึ้นในเร็ววัน แต่ด้วยความเจริญทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก็ทำให้หมู่มวลมนุษยชาติมีกำลังใจรอคอยแสงสว่างที่จะมีขึ้น ณ ปลาย
อุโมงค์แห่งความหวัง และ “ฟ้าเหนือ” ก็จะยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างทุกท่านให้มี
กำลังใจต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด
         กล่าวสำหรับเนื้อหาสาระใน “ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้ เราได้ได้รับเกียรติจากนัก
วิชาการ นักคิด นักเขียนผูมี้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดา้ น ภาษาและภาษาศาสตร์
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภูมิปัญญา และวรรณกรรม ได้กรุณาส่งผลงานมาร่วมตีพิมพ์
จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “ดนตรีในวัฒนธรรมไทยอง จังหวัด
เชียงราย” ที่ผูวิ้จัยมุง่ ศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมของชาวไทยองในจังหวัดเชียงราย โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการลงพื้นที่ภาคสนาม ศึกษา สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง
และใช้การวิเคราะห์บริบทของดนตรีตามหลักการแบบดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
          ส่วนบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” นั้นได้แสดงให้เราเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการสื่อสารและการทำความ
เข้าใจในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต่อไปในอนาคต
          อีกเรื่องหนึ่งที่ใช้พื้นที่ในการศึกษาเช่นเดียวกันคือ “การศึกษาสภาพปัญหา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ผู้วิจัยได้ศึกษา
สภาพปัญหาด้านภาษาในการสื่อสารและทักษะด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ไทยที่ไปฝกึ ประสบการณ ์ ณ ประเทศญี่ปุน่ ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาไปเปน็ แนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นต่อไป
         นอกจากนั้นยังมีบทความที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งคือ “กลวิธีการพูด
โน้มน้าวใจของเมนเทอร์ในรายการ The Face Thailand” ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการพูดโน้มน้าวใจของเมนเทอร์ในรายการ The Face Thailand นับเป็นการ
เปิดมิติการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษา โดยเฉพาะด้านการพูดให้ผู้สนใจได้
ติดตามศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วย
          ส่วนบทความวิจัยเรื่องสุดท้ายในฉบับนี้คือ “สำรวจสถานภาพรูปแบบการ
สอนอ่านวรรณคดีไทยจากงานวิจัย ระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2561” นับเป็นการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีในยุคปัจจุบัน
ที่ผูวิ้จัยศึกษาจากวิทยานิพนธร์ ะดับบัณฑิตศึกษา ทำใหท้ ราบไดว้ า่ รูปแบบการสอน
การอ่านวรรณคดีนั้นมีรูปแบบและพัฒนาการไปอย่าไงไรบ้าง
         ปิดท้ายขบวนด้วยบทความปริทัศน์หนังสือ “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำ
ของทรงจำของแมวกุหลาบดำ: ความเหมือนในความต่างกับนวนิยายระดับโลก

“หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว”” ที่นำเสนอมุมมองในการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมได้อย่างแหลมคม ควรค่าแก่การอ่านเพื่อวินิจวิจักษ์และวิจารณ์เป็นอย่างยิ่ง

Published: 2020-12-15
View All Issues

Print ISSN : 1906-5329

Online ISSN : 2465-4981