Current Issue

Vol. 12 No. 1 (2021): January - June

        กองบรรณาธิการวารสารฟ้าเหนือ ขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล บรรณาธิการวารสารฟ้าเหนือ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ด้วยภารกิจหน้าที่
ของท่านคณบดีจะต้องรับผิดชอบงานบริหารคณะที่มากขึ้นกว่าเดิมทางกองบรรณาธิการฯ
จึงได้ประชุมหารือเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่บางตำแหน่งของงานวารสารฟ้าเหนือ เพื่อ
ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น สรุปมติในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อาภิสรา
พลนรัตน์ รับหน้าที่ “บรรณาธิการวารสารฟ้าเหนือ” ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านคณบดี
ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับกองบรรณาธิการฯ แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของกอง
บรรณาธิการฯ แต่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยังคงมีความมุ่งมั่นใน
การผลิตวารสารทางวิชาการ “วารสารฟ้าเหนือ” ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากวง
วิชาการการศึกษาระดับชาติ ซึ่งกำลังพัฒนาเข้าสู่ฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ต่อไป
        สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของมวลมนุษยชาติ “ประเทศไทย” ณ ขณะนี้
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 อย่าง
ก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจน
การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มียอดการเสียชีวิตสูงถึง 399 ราย จากยอดผู้ติดเชื้อสะสม
83,375 ราย กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ข้อมูล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2564, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้วิถีชีวิตของ
ผูค้ นบนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ ่ ตลอดปกี วา่ ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบ
ใหม่ในสังคม ปรับวิถีการดำรงชีวิตใหม่ มีคำบัญญัติศัพท์ว่า “New Normal” หรือความ
ปกติแบบใหม่ เพื่อนำพาตน ครอบครัว และสังคม ให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสที่อาจคร่าชีวิต
เราได้หากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทเพียงเสี้ยววินาที แม้ว่าขณะนี้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต

ได้ก็ตาม แต่ถ้า หากทุกคนยังไมรู่จั้กควบคุมตนเองก็อาจทำใหต้ นไดสั้มผัสเชื้อไวรัสนี้ก็เปน็ ได้
อย่างไรก็ตาม “วารสารฟ้าเหนือก็จะยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างทุกท่านให้มีกำลังใจต่อสู้กับ
วิกฤตในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด” ข้อความกำลังใจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบทบรรณาธิการ ฉบับที่ 1
ปี 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ได้เขียนฝากทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่าน
ด้วยความห่วงใยทุกท่าน
        กล่าวสำหรับเนื้อหาสาระในวารสาร “ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการ
นักคิด นักเขียนผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้าน ภาษาและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
สังคมวิทยา ภูมิปัญญา วรรณกรรม และดนตรี ได้กรุณาส่งผลงานมาร่วมเผยแพร่ 3 ประเภท
กล่าวคือ บทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความวิจัย 5 เรื่อง และ บทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง
รวมผลงานจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงวัย 2 บทความ
เริ่มจากบทความวิชาการ ของ ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ ศึกษาเรื่องการสอนดนตรีแบบโคดาย
: สู่การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางดนตรีที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะทางดนตรีเปน็ หลัก และการเสริมสรา้ งสุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตใจของผูสู้งอายุให้
ผ่อนคลายลดความตึงเครียด ส่วนบทความวิจัยของ ปรียาภา วังมณี และ อภิญญา จิตมโนวรรณ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคูมื่อภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับผูสู้งวัยในศตวรรษที่ 21 ไดศึ้กษา
สภาพปัญหา ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงแนวทางในการพัฒนา
คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 ของอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผลสรุปวา่ ผูสู้งวัยรูสึ้กพึงพอใจอยา่ งมากที่ไดใ้ ชคู้มื่อฯ นี้ และบทความวิจัยดา้ นงาน
ดนตรีอีก 1 เรื่อง ของ ดิเรก เกตุพระจันทร์ ศึกษาบทความวิจัยเรื่อง การเรียบเรียงบทเพลง
“ลายเล็บ” สำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก งานเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสำเนียงเสียงเพลง
พื้นบ้านล้านนา ผสมผสานกับแนวคิดการตีความของดนตรีแจ๊ส นอกจากงานด้านดนตรีแล้ว
ยังมีงานทางภาษาศาสตร์ 2 เรื่อง ด้านอุปลักษณ์ ของ กรวรรณ ฎีกาวงค์ ศึกษาเรื่อง การตีความ
ความหมายอุปลักษณ์จากเรื่องสั้นที่ใช้ในกรณีศึกษา “the Bird and the Cage” เขียนโดย
Paulo Coelho การศึกษาการตีความของนักศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ของทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ต่อด้วยของ อลิสา คุ่มเคี่ยม ศึกษาบทความวิจัยเรื่อง
การตั้งชื่อโรคในภาษาไทญ้อ : ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบกลวิธีการ
ตั้งชื่อโรค 2 รูปแบบ คือ การตั้งชื่อโรคแบบตรงตัว และการตั้งชื่อโรคแบบอุปลักษณ์หรือเชิง
เปรียบเทียบ

        ส่วนบทความวิจัยของ รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวของเยาวชนในชุมชน หมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ได้พัฒนาทักษะการพูดของเยาวชนให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนได้ เพื่อนำ
ไปประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการฝึกพูดในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การพูดใน
ที่ประชุมชน การโต้วาที พาทีสร้างสรรค์ หรือการพูดสุนทรพจน์ เป็นต้น และปิดท้ายด้วย
บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์และลูกศิษย์ที่ร่วมกันร้อยเรียงขึ้น คือ วรโชติ
ต๊ะนา และ บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อีกทั้งท่านเป็น
บรรณาธิการของวารสารวิวิธวรรณสาร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นับได้ว่าเป็นเกียรติแก่วารสารฟ้าเหนืออย่างยิ่ง ได้สนใจเล่าเรื่อง
ในเรื่องเล่า : กลวิธีการนำเสนอความย้อนแย้งที่นำไปสู่ความขัดแย้งของสังคม ใน “คืนปีเสือ
และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ” ซึ่งเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (S.E.A. Write Award) ประจำปี 2563 ของ จเด็จ กำจรเดช นักเขียนคุณภาพ
ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้อ่าน และวงการนักเขียน
       ในนามกองบรรณาธิการ วารสารฟา้ เหนือ ขอขอบพระคุณผู้เขียนที่ได้กรุณาให้เกียรติ
แก่ทางวารสารฯ ส่งผลงานวิชาการข้างต้นมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนงานทางวิชาการ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เมตตาพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่าน และขอขอบคุณ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มีส่วนผลักดันให้วารสารฯ ค่อยๆ เติบโตที่ได้ช่วยทำให้วารสารฯ
ฉบับนี้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพและมีประโยน์ต่อผู้อ่านต่อไป

Published: 2021-06-07

Full Issue

View All Issues

Print ISSN : 1906-5329

Online ISSN : 2465-4981