วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-26

Kamphaeng Phet University Logo Design for Souvenirs

พบพร เอี่ยมใส, ธนกิจ โคกทอง, ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

14-23

Study and Development of Integrated supplies and Equipment for Public Relations on Decreasing ratio of HIV infection.

ปิยะกานต์ สุดแสน, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

24-38

Design guidelines of joints technique to appropriate structure of Contemporary Small Residential Bamboo Structures

นิศารัตน์ ทองประไพ, ยุทธนา ทองท้วม

39-54

STUDY AND DEVELOP THE SHOES FOR MEDICAL PERSONNEL IN LABOUR ROOM

เสน่ห์ สำเภาเงิน, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

114-129