ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2562

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/cb-kr
ปก (Cover) : http://bit.ly/2Onp2ck

เผยแพร่แล้ว: 2020-02-03

บทความวิจัย