รู้สึกเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นาน วารสาร “ธรรมธารา” ก็ออกมาเป็นฉบับที่ 3 แล้ว ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์นักวิชาการ
ด้านพุทธศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ทั้งเขียนบทความมาลง หรือช่วยเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer
Review) เพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการ การประเมินบทความเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งที่ผู้
เขียนบทความแต่ละท่านก็ล้วนเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มานานปี มีการปรับปรุงบทความกันหลายรอบเพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพสูงสุดมอบให้แก่ท่านผู้อ่าน

เริ่มจากฉบับนี้ ดร.เมธี พิทักษ์ธีระธรรม ได้เริ่มนำผลงานการวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศที่น่าสนใจมาแปลนำเสนอต่อท่าน
ผู้อ่าน เชื่อมประสานวงวิชาการพุทธศาสตร์ของไทยเข้ากับวงวิชาการพุทธศาสตร์ของโลก พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. ก็ได้
นำการวิเคราะห์ภาพสลักหินเรื่องชาดกที่สถูปภารหุต ซึ่งเก่าแก่มากสร้างขึ้นราว 300 ปีหลังพุทธกาล มาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเนื้อหาอรรถกถาชาดกเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านั้น เป็นการนำหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งมีอายุที่วัดได้ชัดเจนเชื่อถือได้มายืนยันความเก่าแก่
ของการเกิดขึ้นของเนื้อหาในคัมภีร์ได้อย่างน่าสนใจ

เผยแพร่แล้ว: 2018-05-02