วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863) จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความปริทัศน์หนังสือ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรม การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการตีพิมพ์

2020-01-30

วารสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดตีพิมพ์จากเดิม "รายเดือน" เป็น  "ราย 3 เดือน" ตั้งแต่ ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  ตามหนังสือที่  วธ 0425/81  ลงวันที่  13  มกราคม 253 และ อว 8118.4/003  ลงวันที่  6  มกราคม  2563 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (2020): ตุลาคม - ธันวาคม 2563

e-Journal of Education Studies, Burapha University

ตุลาคม - ธันวาคม 2020

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

อรุณี ศุทธิชัยนิมิต, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์, จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์, พจ ธรรมพีร

27-40

ดูเล่มทุกฉบับ

Online ISSN: 2697-3863