วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863) จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทความปริทัศน์หนังสือ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การฝึกอบรม การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากเดิมอย่างน้อย 2 คน เป็นอย่างน้อย 3 คน

2021-11-03

จาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน 
กองบรรณาธิการของวารสารจึงพิจารณาปรับกระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จากเดิมอย่างน้อย 2 คน เป็น  อย่างน้อย 3 คน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  สำหรับบทความวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565

e-Journal of Education Studies, Burapha University (Online ISSN: 2697-3863)
เมษายน - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-22

ส่วนนำ

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

ก-ง

สารบัญ

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2697-3863