วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN: 2697-3863 (Online) จะพิจารณาเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่มีสาระเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การบริหารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา

กำหนดการเปิดรับบทความของวารสารปี 2567 และขั้นตอนการส่งบทความเบื้องต้น

2024-01-16

วารสาร e-Journal of Education Studies, Burapha University ISSN: 2697-3863 (Online) ขอแจ้งรายละเอียดการ เปิดรับบทความดังนี้

   รอบที่ 1 เปิดรับวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567

   รอบที่ 2 เปิดรับวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

   รอบที่ 3 เปิดรับวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2567

   รอบที่ 4 เปิดรับวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

ขั้นตอนการส่งบทความ

    1. ส่ง (1) ต้นฉบับบทความเป็นไฟล์ word และ (2) แบบคำขอส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ THAIJO เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาความสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร

    2. หากสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร จะได้รับข้อความในระบบ THAIJO แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ และแนบแบบแจ้งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

    3. วารสารจะนำบทความเข้าสู่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางระบบ THAIJO

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

ส่วนนำ

คงรัฐ นวลแปง

ก-ง

สารบัญ

คงรัฐ นวลแปง

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2697-3863