ฆาตป์ : ความจริง ความทรงจำ ความเป็นพื้นถิ่น

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

ชาคริต แก้วทันคำ. (2566). ฆาตป์ (ฉบับขยาย). ตาก: ตำหนัก.