เผยแพร่แล้ว: 2019-07-04

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย

1

MOOC: เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

46-70

วิเคราะห์สิทธิการจดทะเบียนคู่ชีวิต: ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต

อาจารย์ณฐ นารินทร์, อาจารย์จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ, อาจารย์สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท์

71-98

สรรพสิทธิคำฉันท์ : กลวิธีการดัดแปลงชาดกเป็นวรรณคดีชาดก

อาทิตย์ ดรุนัยธร, ดร. กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

99-123

บทวิจารณ์หนังสือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู

144-145