ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 63)

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-13

ฉบับเต็ม