เผยแพร่แล้ว: 2020-08-13

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ไชยชมภู

1

แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเลข 3 ของชาวเกาหลี

ศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์, โสภา คงเพ็ง

2-18

การศึกษาอิทธิพลและพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

จิรัชยา เจียวก๊ก, อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์, รอฮานา มะลีเลาะ, อามาณี แนหะ, อานีตาร์ เจะเลาะ

19-43

แนวทางการสื่อสารในประเด็นการคุกคามทางเพศด้านวาจาต่อ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ชลญ์ นิลอรุณ, เนตรพิชญ์ พรมบาง, รดา ปัญญาวฑัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชณัท แสนทวี

44-62

เขียวชมเมืองเชียงใหม่: กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

อัครเดช สาก้อน, เรวัต สีเขียว, สุจิตรา ชาติภูมิตระกุล, ปลินดา ระมิงค์วงศ์

89-112

บทแนะนำหนังสือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์

151-154