วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาจะต้องไม่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ(double blinded) โดยวารสารศิลป์ปริทัศน์ได้จัดทำวารสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เป็นต้นไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับ และการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งวารสารศิลป์ปริทัศน์ จะนำไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศิลป์ปริทัศน์ (Online) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2019-12-24

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศิลป์ปริทัศน์ (Online) ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

Vol. 7 No. 2 (2019): July - December

วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมกลุ่มไทยทรงดำจังหวัดนครปฐม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย / ศิลปะลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติเพื่องานออกแบบเครื่องแต่งกายชุดลำลอง / การพัฒนาทักษะการแสดงเพื่อสร้างตัวละครผู้หญิงจีนในการแสดงเรื่อง รายละเอียด ไม่ได้ ร่างกาย อยาก ของ ชิน วุน ปิง ตามหลักการแสดงของไมเคิล  เชคอฟ / ลวดลายผ้าจากแนวปฏิบัตินิกายเถรวาทไทย / ละครผู้ชาย / การศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าทออ่างศิลา บ้านบึกกับวิถีชีวิตชุมชนอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี / รูปแบบและเทคนิคการทำผมของตัวละครรำในสมัยรัชกาลที่ 9 / รำมอญพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / บทบาทและวิถีทางดนตรีในละครเพลงร่วมสมัยไทย ‘ธีรราชา’ / การแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น คณะประถมบันเทิงศิลป์

          สำหรับวารสารในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2019-12-24

The art of designing, fabric pattern by mold with natural to fashion design on Casual wear.

ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ, พิสิษฐ์ พันธ์เทียน, เอกพงศ์ อินเกื้อ

12-22

View All Issues