วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาจะต้องไม่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ (โดยผลการพิจารณาจะต้อง ผ่าน ทั้ง 3 ท่าน) (ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2565) (double blinded) โดยวารสารศิลป์ปริทัศน์ได้จัดทำวารสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เป็นต้นไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับ และการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งวารสารศิลป์ปริทัศน์ จะนำไปเผยแพร่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

หมายเหตุ ผู้มีความประสงค์ลงบทความในวารสาร จะต้องพิจารณาข้อมูล เงื่อนไข ขอบเขต วารสาร ที่เมนูหัวข้อ เกี่ยวกับวารสาร (About the Journal) เพื่อพิจารณารายละเอียด นโยบาย เงื่อนไข ขอบเขต ของวารสาร และทางวารสารจะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่วารสารกำหนด  

 

 

 

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศิลป์ปริทัศน์ (Online) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2023-12-28

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารศิลป์ปริทัศน์  12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Vol. 11 No. 2 (2023): ๋July - December

วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำนวน 17 เรื่อง ได้แก่ การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด “นาฏยสัตตบุษย์”, ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย, นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งทอเส้นใยเฮมป์ (Hemp) ด้วยแนวคิด BCG, กระบวนท่ารำซัดเลือกคู่ในละครเรื่องมโนห์รา ตอนพระสุธนเลือกคู่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, จาก BANGKOK NOTES สู่ TOKYO NOTES:การดัดแปลงบทละครของ ORIZA HIRATA สู่บริบทไทยร่วมสมัย, นวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยบัวหลวงผ่านกระบวนการพลาสมา, อัตลักษณ์ภูมิปัญญาในผ้าทอไทพวนสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์, การศึกษาหาความต้องการในการพัฒนาทางด้านร่างกายของกลุ่มเด็กพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนา ผลงานประติมากรรมสำหรับบำบัดเด็กพิเศษ, HOTEL PERSONNEL UNIFORM IDENTITY AFFECTED BY THE COVID-19 (A CASE STUDY OF LET'S SEA HUA HIN AL FRESCO HOTEL.), A STUDY ON THE HARACTERISTICS OF FOLK TAOISM MUSIC IN HUNAN PROVINCE OF CHINA-TAKING THE RITUAL MUSIC OF ZHENGYI TAOISM IN NANYUE AS AN EXAMPLE, “COVERED SINGING” AND VOCAL MUSIC TEACHING FOR MALE ADOELSECENT,THE ART OF RUICHANG PAPERCUT: TECHNIQUES, THEMES, AND COMPOSITIONAL FORMS, CHINA’S LUSHAN CITY IMAGE DESIGN TO PROMOTE TOURISM, ENHANCING ELDERLY LIVING SPACES THROUGH INTERIOR DESIGN: A CASE STUDY IN JIUJIANG CITY, CHINA, LANTERN IN NANJING, CHINA: CULTURAL DIMENSION AND INHERITANCE, THE CULTURAL DIMENSION OF LUSHAN POETS: SEEKING SOUVENIR PRODUCTS IN LUSHAN CHINA, ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF TRADITIONAL VILLAGE IMAGE FROM THE PERSPECTIVE OF CULTURAL LANDSCAPE - A CASE STUDY OF VILLAGES IN HUANG HE VALLEY IN WESTERN HENAN REGION, CHINA

          สำหรับวารสารในปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2567  กำลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Published: 2023-12-25

CHINA’S LUSHAN CITY IMAGE DESIGN TO PROMOTE TOURISM

Xiaohong Deng, Chanoknart Mayusoh, Pisit Puntien

138 - 151

HEMP TEXTILE INNOVATION WITH BCG. CONCEPT

สุวิธธ์ สาดสังข์, Patcha U-Tiswannakul

33-44

THE IDENTITIES OF WISDOM IN TAI PHUAN WOVEN FABRICS TO PRODUCTS DESIGN.

Chukiat Ananwettayanon, Kittisan Sriruksa, Teerayut Pengchai

81 - 93

A STUDY CULTURAL OF MON IDENTITY FOR APPLIED IN CONTEMPORARY PRODUCT DESIGN

sansern sangkhadithi, Chaturong Louhapensang, Suthasini Bureekhampun

HOTEL PERSONNEL UNIFORM IDENTITY AFFECTED BY THE COVID-19 (A CASE STUDY OF LET'S SEA HUA HIN AL FRESCO HOTEL.)

Supawadee Juysukha, Chanoknart Mayusoh, Suwit Sadsunk, Tuenta Pornmuttawarong, Siratcha Samleethong, Taechit Cheuypoung

106 - 114

View All Issues