เจ้าของ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ครอบคลุมเนื้อหาที่มีคุณภาพ
ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ด้านครุศาสตร์และ
ด้านศึกษาศาสตร์

ขอบเขตวารสาร: สาขาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-14

ทักษะการบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

อิสรพล ปิ่นขจร, สายฟ้า หาสีสุข, รพีพรรณ ปรีชา

27-36