วัตถุประสงค์       

                    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                    2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2016-06-29

An Analytical Study of Language Usage, Article Writing, and Worldview in the Articles Written by Jaran Maluleem

รังสิมา บริสุทธิ์; ชลอ รอดลอย, สิริวรรณ นันทจันทูล, สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข

1-9

Problems of Classroom Research of Teachers in Private Schools, Satun Province

เสดอาหมาด ศรียาน; เกริก แต่งเกลี้ยง, ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์, อาริฟ หมานระเด็น

11-24

Effects of Inquiry-Based Approach and Polya’s Problem Solving on Physics Achievement and Problem Solving Ability of Grade 12 Students

อาซิ ดราแม; ณัฐินี โมพันธุ์, ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ

25-33

Effects of Problem-Based Learning on Biology Achievement and Instructional Satisfaction of Grade 12 Students

รุสดา จะปะเกีย; ณัฐวิทย์ พจนตันติ, อิสระ อินตะนัย

35-45

The Implementation of Self Quality Assurance in Islamic Private Schools in Satun Province

มุสลาม เละสัน; อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

47-66

A Development Approach for Pharmacy to Reach Standards of Quality Pharmacy: Yala Province

พิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ; พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

67-77

Administration Skills of Islamic Private School Administrators in Pattani Province

มีสบัฮ สาเม๊าะ; นิเลาะ แวอุเซ็ง

79-90

The Administration of Islamic Study Curriculum by School Administrators Under the Offices of Primary Education Service Area In Narathiwat Province

อับดุลซอมัด เล็งฮะ; ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, นงเยาว์ อุทุมพร

103-115

The risks of the noncompliance with the principles of shariah in Sukuk

มูฮัมมัด อิบรอเฮม นากาซี; มูฮัมมัด ลีบา, ซาการียา หะมะ

133-145

The methodology of the Prophet in Rationalization Religious Discourse

อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา; มูฮำหมัด สะมาโระ

147-156