วารสารหาดใหญ่วิชาการ (HATYAI ACADEMIC JOURNAL)

วารสารหาดใหญ่วิชาการ เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ISSN : 1686-1868 (Print) เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546)

ISSN : 2651-1614 (Online) เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561)

***วารสารหาดใหญ่วิชาการ รับพิจารณาบทความซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI เน้นความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม / จรรยาบรรณ ตรวจสอบได้ โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของผู้เสนอหรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ และปฏิบัติกับผู้เขียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน***

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารหาดใหญ่วิชาการ

2020-01-28

          วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอแจ้งปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดย

- บทความภาษาไทย จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

- บทความภาษาอังกฤษ จัดเก็บในอัตรา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ประกาศปรับรูปแบบเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปรับรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ

2019-09-09

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอยกเลิกการรับบทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความรับเชิญ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Vol. 18 No. 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563

Published: 2020-06-18

Employee Conflict Management in Government Organization

Aurai Somkliang, Arus Kongrungchok, Siyathorn Nakphin

163-176

View All Issues

Indexed in tci