ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Vol.11 No.1 January – June 2022
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

       วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น