ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

       วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น