วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2555 - กันยายน 2555

Published: 2014-12-19

การศึกษาและออกแบบเครื่องปั้นดินเผาจากส่วนผสมของเนื้อดินและผงหินภูเขาไฟ

กฤษดากร เชื่อมกลาง, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, พิชัย สดภิบาล

25-35