ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

ส่วนหน้า : https://kku.world/ipf0i
ปก : https://kku.world/we8j8

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-12

บทความวิจัย