วารสารศิลปกรรมบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ในทุกสาขาและด้านการออกแบบ ดนตรี รวมทั้งด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ การจัดการพิพิธภัณฑ์ และมนุษยวิทยา ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานแปลเชิงวิชาการ และผลงานรูปแบบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 16.11.2023

ด้วยรักและรำลึกถึง : ศิลปะเชิงกระบวนการว่าด้วยการเผชิญความอาลัย

ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์, มาริสา พันธรักษ์ราชเดช , นันทวัน ศิริทรัพย์

67-85

การออกแบบนวัตกรรมโคมไฟอัตลักษณ์ลวดลายศิลปะหนังใหญ่

ธรรมรัตน์ บุญสุข, รุ่งนภา สุวรรณศรี

153-173

ดูทุกฉบับ