เวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบินจริง ๆ เผลอประเดี๋ยวเดียววารสารธรรมธารา ก็เข้าสู่ฉบับที่ 4 แล้ว เนื้อหาวิชาการยังคง เข้มข้นเช่นเดิม

ในฉบับนี้ ดร.เมธี พิทักษ์ธีระธรรม ได้แปลบทวิจัยเรื่อง “การกำเนิดนิกายสรวาสติวาท (1)” ของศาสตราจารย์กิตติคุณ มิโตะโมะ เคนโย แห่งมหาวิทยาลัยริชโช สะท้อนให้เห็นว่าในการวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง การอาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากคัมภีร์ภาษาต่าง ๆ ทั้งบาลี สันสกฤต จีน และทิเบต มีประโยชน์มาก ทำให้เข้าใจเนื้อหาที่วิจัยได้ดีมีมุมมองที่กว้างขวางและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งการอาศัยแหล่งข้อมูลเดียวทำได้ยาก

บทวิจัยเรื่อง “วิธีเขียนแผนภาพการแตก 18 นิกาย” ของศาสตราจารย์ซาซากิ ชิซุกะ แห่งมหาวิทยาลัยฮานาโซะโนะ ได้คิดนอกกรอบความคุ้นเคยเดิม ๆ สามารถนำเสนอวิธีการเขียนแผนภาพการแตกนิกายได้อย่างถูกต้องตรงความเป็นจริง และเป็นการเชิดชูความถูกต้องดั้งเดิมของเถรวาทอีกด้วย เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่นักวิชาการทั่วโลกใช้อ้างอิงต่อไป

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย ดร. ได้เขียนบทวิจัยเรื่อง “สมถ-วิปัสสนาในคัมภีร์อภิธรรมนิกายสรวาสติวาท” ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของคำสอนเรื่อง สมถวิปัสสนาของนิกายสรวาสติวาทอย่างน่าสนใจ

ดร.สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล ได้นำประสบการณ์จริงจากการอ่านและปริวรรตคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมและอักษรธรรมจำนวนมาก รวบรวมเป็นบทความเรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน” นำเสนอประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เป็นบทความที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ทำงานด้านคัมภีร์ใบลาน

เผยแพร่แล้ว: 2018-05-02