การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Main Article Content

พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 38 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด   คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์ ตามลำดับ


คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles