วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม วารสารได้จัดตีพิมพ์ทั้งแบบตีพิมพ์ และแบบออนไลน์

ISSN 2673-0413 (Online)

ประกาศปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2024-06-12

ประกาศปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 15 เล่ม 3/2567

เรียน   ผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

         วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 15 เล่ม 3/2567 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2567 เนื่องจากได้บทความครบตามที่วารสารกำหนดเป็นที่เรียบแล้ว หากวารสารวิชาการฯ เปิดรับบทความบทความ ปีที่ 16 เล่ม 1/2568 เดือน มกราคม-เมษายน 2568 จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

            

Vol. 15 No. 1 (2024): January - April

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Published: 2024-04-30

Romantic Discourse in Luk Krung Songs Sung by Sarawanee Bodhithes

Phasakorn Krungtawee, Warunya Ajchariyabodee

1-16

Factors Effecting Organizational Engagement of Employees at ABC Company Limited

Dechawat Phowong, Thanasit Phoemphian, Uthai Suankul

193-206

View All Issues