ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

Vol. 8 No. 2 (2019): July-December 2019

Published: 2019-12-25

The Effect of Disruptive Technology in Thai Automotive Industry

อติชาติ โรจนกร

1-14

Perceived Service Value in Joint Obligors Effects Loans Intentions Case Study: Bank of Agriculture and Agricultural Cooperation Hat Yai Branch

อลิสา หมีดเส็น, ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์

15-29

A Study of Using Information and Communication Technology of Cosmetic Entrepreneurs in Songkhla Province

ศรัญญา วัฒนะ, เสาวลักษณ์ ศรีชุมพวง, เนาวรัตน์ พันธ์พงศ์, สุขใจ ล่านุ้ย, อรอุมา ชัยเพชร, สุธีรา เดชนครินทร์

30-51

Honeymoon Concept in Thailand of European Tourists in the Southern Part of Thailand

ลักขณาวรรณ พันธุ์ชนะ, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา

70-88

The Application of Supply Chain Process Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model: Case Study of a Public Company in Thailand

วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, ปรียากมล เอื้องอ้าย

89-102

Effects Accounting Ethics on Work Success of Companies Accountants in the Roi Et Province

ลลิตา พิมทา, บุญช่วง ศรีธรราษฎร์

119-141

The Value Added in Service and Service Innovation Development of Nikanti Golf Club, Muang District, Nakhon Pathom

ปภัสสร รอดอยู่, มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

103-118

Humanity works: merging technologies and people for the workforce of the future

กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

142-143

View All Issues