วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา
        3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

        วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

ปิดรับบทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั่วคราว)

2023-06-07

     

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาขอปิดรับบทความชั่วคราวผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

เนื่องจากมีจำนวนบทความเข้ามายังวารสารเป็นจำนวนมาก นั้น ทางวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

                                 

                                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม – มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-28

ดูทุกฉบับ