เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เรื่อง วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

บรรพต วงศ์ทองเจริญ; วิชญา วงศ์ทองเจริญ, ภธรเดช เครือแสงธรรม, ภัคจีรา สุดสายเนตร

65-72