กฎหมายภายใต้สื่อสมัยใหม่

    ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งของสื่อสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับรัฐ ต้องเผชิญกับแง่มุมของการกำหนดเส้นแบ่งที่แตกต่างไปจากเดิม อันนำมาซึ่งความยุ่งยากต่อการกำหนดขอบเขตอันชัดเจนว่าพรมแดนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะสามารถมีเขตแดนอยู่ ณ บริเวณใด 

ทั้งนี้ ยังไม่ต้องกล่าวถึงความยุ่งยากต่อการตรวจสอบของอำนาจรัฐ หรือธุรกิจเอกชน อันผู้มีอำนาจเหนือในการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลมากกว่าสามัญชนทั่วไป

วารสาร CMUJLSS หรือ วารสารนิติสังคมศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) ฉบับ “กฎหมายภายใต้สื่อสมัยใหม่” ต้องการนำเสนอประเด็นทางกฎหมายที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสื่อในโลกต้นศตวรรษที่ ๒๑ โดยเห็นว่าระบบกฎหมายภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีการปรับเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมมา 

จะทำให้อย่างไรให้ระบบกฎหมายพร้อมจะรับมือได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญ และจะยังคงมีสำคัญต่อไปอีกนาน ตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงต้องอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีนี้อยู่

                    กองบรรณาธิการ

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-15

สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่

ปัทชา ศึกษากิจ, วิชญาดา อําพนกิจวิวัฒน์, สรชา สุเมธวานิชย์, เขมชาติ ตนบุญ, ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

54-77