ข่าวประกาศ

ปิดรับบทความ ฉบับปี 2563

2020-10-10

วารสารปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปี 2563 และจะเปิดรับบทความใหม่เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับปี 2564 ใน ธ.ค.63

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ปิดรับบทความ ฉบับปี 2563

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 (2020): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-25

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทปริทัศน์หนังสือ

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารตีพิมพ์  ISSN 2392-5698 (Print)     

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2673-0022 (Online)