วัตถุประสงค์       

                   1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                   2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-17

The Role of Media in the Social life with instruction and guidance on the light of the holy quran

อับดุลรอซาก สุไลมาน มุฮำหมัด อะห์มัด

13-25

Wife’s Rights on Divorced and Ancillary Claims in Islamic Law

มะยา ยูโซ๊ะ; มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

37-47

The Development of Learning Object in Science Learning Substance Entitled on Life of Animal for Mathayomsuksa 2 Students

สิริวรรณ เทพคุม; กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

49-59

The Development of Factors and Indicators of Social Responsibility in Mahamakut Buddhist University

บุญส่ง ทองเอียง; จรัส อติวิทยาภรณ์, อาคม วัดไธสง, อิศรัฏฐ์ รินไธสง

61-81

An Analitical Study the Technique of the Da‘wah of Nabi Nuh  in Surah Nuh

มุนซีเราะห์ บูงอตาหยง; อับดุลเลาะ การีนา

83-93

The Similarities and Differences of Imperative in Nahu and Usul-Alfiqh

มูฮำหมัดลุตฟี อุมา; อับดุลฮาลิม ไซซิง

107-116

The Role of Al-Quran Radio in Improving Issue Society

อะห์มัด มุฮำหมัดซากี นาปาเลน

117-126

Marriage Applications With Jama-cah Ahlul Jum-cah in Kampot Province, Cambodia: The Compared to The Study of Islamic Law

ซะฮฺรีย์ หะซัน; อับดุลเลาะ ยีเลาะ

127-135

The Evaluative of book “Durus Allugah Alarabiah” for non-Arabic Speakers in Elementary Level of Al-islah School, Kampot, Cambodia From Year 2006-2010

อะห์หมัด อิสมาอิล; มูฮำหมัด อาลี อุมัร ชีโด

137-143