วารสาร “ธรรมธารา” ฉบับแรกออกมาสู่บรรณพิภพเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ตรงกับวันวิสาขบูชา ได้รับการตอบรับจากพระเถรานุเถระและนักวิชาการในแวดวงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง มีทั้งคำชื่นชมและคำแนะนำมากมาย ซึ่งทางทีมงานได้น้อมรับมาปรับปรุง วารสาร “ธรรมธารา” ฉบับที่ 2 นี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ

1. เปลี่ยนจากวารสารรายปีเป็นวารสารราย 6 เดือน
2. ได้เรียนเชิญนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ด้วย
3. ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการและคณะผู้ประเมินบทความ (Peer Review) เพื่อควบคุมคุณภาพให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการ

คณะบรรณาธิการรู้สึกซาบซึ้งในนน้ำจิตน้ำใจ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โลกวิชาการไร้พรมแดน สัมผัสได้ถึงความงดงามแห่งน้ำใจของคณาจารย์ทุกท่าน ที่มุ่งหวังต้องการเห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาช่วยเขียนช่วยตรวจ
บทความในวารสาร “ธรรมธารา” นี้
คณะบรรณาธิการจะตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อให้วารสาร “ธรรมธารา” เป็นประทีปธรรมดวงน้อย ๆ อีกดวงหนึ่งที่จะช่วยส่องสว่างนำแสงแห่งปัญญาสู่วงการพระพุทธศาสนาและสังคมไทย หวังว่าจะได้รับคำแนะนำและสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2018-05-02

การวิจัยเชิงคัมภีร์ กรณีศึกษา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (คงคารัตนรักษ์), ดร.

1-33